fbpx

תנאי רכישה

תקנון אתר ברקום

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט https://barcom.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ (להלן: "ברקום") או מי מטעמה, נועד לאפשר רכישה של מוצרי אקסטרים , מצלמות אקסטרים , מצלמות רכב, ערכות תקשורת לאופנועים ומוצרים נלווים המשווקים על ידי ברקום (להלן: "מוצרים") באמצעות האינטרנט, על ידי ציבור גולשי האינטרנט בישראל.
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישת מוצרים שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ברקום בעניין זה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה ויוצרת מצג שיש לך סמכות חוקית להסכים לתנאי שימוש אלה בשמך ובשם כל צד אותו אתה מייצג. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו אינך מורשה להשתמש באתר זה והנך מתבקש להתנתק ממנו לאלתר.
1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של ברקום ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר, ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2. בעלות בתכנים

2.1. תכנים המופעים באתר מוגנים בזכויות יוצרים על פי חוקים לאומיים ואמנות בינלאומיות והנם קניינה של ברקום שיווק והפצה . כל הזכויות בתוכן שמורות, למעט זכויות המוענקות במפורש (ככל שישנם כאלה). יצירה מחדש, העתקה, הפצה, או אחסון של חלק מהתוכן או כולו בכל צורה שהיא בלא הסכמה מראש בכתב מחברת ברקום שיווק והפצה אסורה, מלבד בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון.
2.2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ברקום נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
2.3. ברקום מסכימה לגלישתך בדפי האתר במחשב שלך ו/או להדפסת העתקים של תמציות מתוך דפים אלו לשימושך האישי בלבד, לא למטרות מסחריות
2.4. שימוש בתכני האתר שלא בהתאם לתנאי תקנון זה עשוי להוות הפרה של זכויות
2.5. אינך רשאי להחליף, לשנות, למכור, לעסוק בהנדסה הפוכה או להעביר דבר כלשהו המוצג באתר. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים המסווגים כציבוריים לתקשורת פומבית ובלבד שתציין את מקור המידע.
3. רכישת המוצרים
3.1. ברקום מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
3.2. באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקתו וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי דין ופרטים נוספים, ככל שברקום תמצא לנכון. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לברקום בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.
3.3. המחירים המוצגים לצד המוצרים השונים כוללים מע"מ.
3.4. על מנת לבצע את ההזמנה באופן מיטבי, מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 כרום או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.
3.5. טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "הזמנה") יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו.
3.6. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. מיד לאחר ביצוע ההזמנה היא תיקלט במערכת המחשבים של ברקום. לאחר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על ידי ברקום באמצעות הדואר האלקטרוני ובה אישור פורמאלי של ההזמנה ופרטיה. חיוב מבצע ההזמנה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור ההזמנה, בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו עבור המוצר. (לקוח שהזמנתו אושרה יוגדר להלן כ"רוכש").
3.7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר עם נחברת האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
3.8. אישור ההזמנה ואספקתה כפוף גם להיותו של המוצר במלאי, לאימות נתונים ובדיקות נוספות של ברקום . במקרה ובו לא תוכל לעמוד ברקום בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח בגינה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד ברקום בעניין זה.
3.9. מועדי המשלוח יימנו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ומשלוח אישור הזמנה ע"י ברקום. לא פעל מבצע ההזמנה להסדרת אישור חברת האשראי בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ברקום זכאית לבטל את ההזמנה.
3.10. כל הזמנה מוגבלת לרכישה של עד חמישה יחידות מוצרים בלבד. במידה ורוכש יחפוץ לרכוש יותר מחמישה יחידות של מוצרים יהיה עליו לעשות זאת באמצעות הזמנות נוספות.

4. אספקת המוצרים

4.1. ברקום תדאג לשלוח כל מוצר שיירכש על ידך באתר לכתובת בישראל אשר הקלדת בעת הזמנת המוצר ותוך פרק זמן האספקה המצוין לצד המוצר באתר וזאת באמצעות דואר ישראל או חברת המשלוחים עמה עובדת ברקום, לפי בחירתה של ברקום.
4.2. ברקום מתחייבת לספק רק מוצר ששולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי/או באמצעות חברת פייפאל כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי האספקה הנקובים לצד המוצר הנרכש באתר.
4.3. ברקום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריותה של ברקום בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים, ככל שייגרמו, עקב מעשה או מחדל של ברקום או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. איחור באספקה של פחות מ-7 ימים ממועד האספקה לא ייחשב איחור לצורך תקנון זה.
4.4. ברקום תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלה יתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ברקום ו/או הספקים ישתדלו לספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין.
4.5. במידה והרוכש יבחר לאסוף את המוצר בעצמו ממשרדי ברקום, האחריות על המוצר בעת הובלתו תהיה על הרוכש בלבד.
4.6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה.
במקרה של הובלה חריגה ברקום תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
4.7. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו ברקום מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, לפי העניין, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
נכון להיום שולחת החברה מוצרים באמצעות דואר ישראל ובמקרים מסיימים משתמשת ברקום בשירותי ההובלה של טיל שלוח והפצה .
זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.8. דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ברקום לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.9. בעת אספקת המוצר, רשאית ברקום לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
4.10. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של ברקום.

5. שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בנוגע למפרט הטכני של המוצרים, תפעול המוצרים והאחריות הניתנת בגינם, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי המכירות של ברקום בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני, כמפורט באתר.

6. כשרות להשתמש באתר

6.1. כל משתמש רשאי לרכוש מוצרים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קרי, מעל גיל 18. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.1.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
6.1.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.1.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.2. מבלי לגרוע מהאמור לסעיף 6.1 לעיל, ברקום תהא רשאית למנוע מלקוח לרכוש מוצר באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.2.1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.2.2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.2.3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.2.4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בברקום ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
6.2.5. הלקוח קנה את המוצר עבור לקוח מחוץ לישראל.
6.2.6. בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1. כדי לרכוש מוצר, על הלקוח למלא פרטיו כאמור לעיל. מידע זה מועבר לברקום לשם ביצוע הרכישה.
7.2. ברקום אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השליח במידע שיועבר לו לצורך ביצוע המשלוח אליך.
7.3. ברקום מתחייבת שלא לעשות כל שימוש נוסף במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
7.4. ברקום תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.5. ברקום נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.
7.6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט אף פעם אינה מאובטחת ופרטית לחלוטין. אתה מבין כי כל מידע או מסר שתשלח אל האתר עלול להיקרא או להילכד על ידי אחרים.
7.7. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי, באופן מלא, לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשב שלך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן שלך לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מסכים להודיע לברקום ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבון שלך או על כל פגיעה אחרת באבטחה. ברקום אינה יכולה לשאת, ולא תישא באחריות, לכל אובדן או נזק שינבעו מאי ציות שלך לתנאי שימוש אלה.
7.8. ברקום לא תהיה אחראית, בשום מקרה, לפעולות לא מורשות של צדדים שלישיים, שייעשו מתוך כוונה לעקוף את נוהלי האבטחה של האתר. כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, ברקום לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה ואתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד ברקום

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1. הרוכש רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
8.2. לנוחיותך להלן תנאים עיקריים הנוגעים לאפשרות ביטול הזמנה (במקרה של סתירה בין האמור להלן להוראות חוק הגנת הצרכן,הוראות החוק תגברנה):
8.3. ביטול של הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של ברקום, כמפורט באתר, לא יאוחר מ-14 ימים לאחר היום בו סופק המוצר לרוכש, כאשר על הרוכש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול על ידי ברקום.
8.4. תוצאות הביטול עקב פגם:
הרוכש רשאי לבטל הזמנה עקב פגם במוצר נשוא ההזמנה, או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו, תוך 14 ימים ממועד שבו סופק לו המוצר. במקרה שכזה, תחזיר ברקום לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ולא גבה ממנו דמי ביטול כלשהם, בכפוף לכך שהרוכש יחזיר את המוצר לברקום בפרק הזמן הנ"ל.
8.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
8.5.1. היה ויבטל הרוכש את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, לפני שהוא ביצע במוצר שימוש כלשהו, תחזיר ברקום לרוכש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של הרוכש בשל העסקה ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 3% 'במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר קודם לברקום בתנאים האמורים בסעיף 8.5.2 להלן.
8.5.2. היה ויבטל הרוכש את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הרוכש על חשבונו את המוצר לברקום באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובתנאי שלא עשה בו הרוכש כל שימוש. במידה והמוצר יוחזר לברקום שלא באריזתו המקורית, או באופן בו ניכר שהאריזה נפתחה לפני החזרתה, תהיה ברקום רשאית לבדוק את תקינות המוצר ואת העובדה שלא נעשה בו שימוש, כתנאי להחזרת מחיר העסקה.
8.5.3. מוצר שיצא מברקום לשילוח לבית הרוכש כמוהו כמוצר שהתקבל. היה וסירב הרוכש לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לברקום, על חשבונו של הלקוח, ובעלות המשלוח על סך 29 ש"ח כולל מע"מ.
8.5.4. ביטול העסקה יחול על עסקאות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד.

8.6. החזר תמורה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.
8.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של ברקום לתבוע נזקים, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.8. ברקום תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
8.8.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
8.8.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
8.8.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
8.8.4. אם יתברר לה כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.
8.8.5. אם יתברר שהרכישה נעשתה מיועדת לחו"ל.
8.9. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת הרכישה.
8.10. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית ברקום לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, ברקום לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.11. ברקום תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, והינה רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם.

9. אחריות

9.1. אחריות בגין מוצרים
9.1.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ברקום.
9.1.2. ברקום לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של ברקום בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
9.1.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
9.1.4. ברקום אינה מתחייבת לתת כל אחריות עבור המוצרים, מעבר לאחריות שתפורט בכתב במסמכים הנלווים למוצר שיירכש באתר.
9.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.2.1. ברקום מאפשרת לך לעשות שימוש באתר ללא תוספת תשלום, כשירות לצרכן. ברקום אינה ערבה לתוכן הכלול באתר והתבססות עליו הינה על אחריותך בלבד. ברקום אינה מבטיחה או ערבה לכך שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעה ו/או שהוא יהיה נטול טעויות.
9.2.2. ברקום שומרת לעצמה את הזכות לשנות דפים אלו או למנוע גישה אליהם בכל עת.
9.2.3. לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע, כולל, אך בלא הגבלה, אחריות בגין בעלות או אי-הפרה או אחריות במשתמע בגין סחירות או התאמה למטרה מסוימת, בנוגע לזמינות, דיוק, מהימנות או התוכן של דפים אלו או איכות מסחרית.
9.2.4. ברקום או מי שסייע לה ליצור, להפיק, לספק ו/או לתחזק את האתר לא ישאו בכל אחריות שהיא לכל נזקים שהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים, על דמי נזק עונשיים ושכר טרחת עורכי דין, אובדן רווחים או הפרעה לניהול עסקים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש בשירות זה, אף אם ידעו מראש על האפשרות לנזקים אלו. לכן, אתה האחראי הבלעדי לתוצאות השימוש שלך באתר. אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל פגיעה מברקום, נושאי המשרה שלה, החברות הקשורות אליה וחברות האם שלה, וכן מספקי השירותים שלה, ספקי התוכן שלה ומעניקי רישיונותיה (להלן, ביחד – "משופים") כתוצאה או מפני כל חבות, תביעה ועלות, לרבות, שכר טרחת עורכי דין שיוציאו המשופים בקשר לכל תביעה שתנבע מהפרת תנאי שימוש אלה, המצגים, ההתחייבויות וההסכמות שלעיל.
9.2.5. ברקום לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי המשתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9.2.6. ברקום לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים של צד שלישי. ברקום אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. בשימוש בקישור לאתר של צד שלישי, עליך לעיין ולהסכים לתנאי השימוש של אתר זה בטרם השימוש בו. בנוסף, הנך מסכים כי לברקום אין כל שליטה שהיא על התוכן המוצג באותו אתר והיא אינה יכולה לקחת כל אחריות שהיא על חומר שנוצר או פורסם באתר צד שלישי שכזה. בנוסף, לא ישתמע מקישור לאתר שאינו של ברקום כי ברקום תומכת באתר או במוצרים או בשירותים המוצגים באתר צד שלישי שכזה.
9.2.7. במידה המרבית המותרת על פי דין, בנוגע לתוכן שבאתר, ברקום אינה עושה מצג ואינה מתחייבת בהתחייבות מכל סוג ומין כי השרת שבאמצעותו מועמד האתר חופשי מוירוסים או רכיבים אחרים אשר עלולים להדביק, לפגוע, או לגרום נזק לציוד המחשבים שלך או לכל רכוש אחר, כאשר תיגש, תגלוש, תוריד חומר מהאתר, או תשתמש בו בדרך אחרת; או שהשימוש או ההנאה שלך מהשירותים יהיו ללא הפרעה או שגיאות.
9.2.8. נעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע המסופק על ידי ברקום באתר יהיה מדויק. עם זאת, בשל אופי המדיום והסיכונים להפרעות והפסקות בשירות, האחריות מסויגת כאמור לעיל.
10. שונות

10.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
10.2. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י ברקום ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. עליך לעיין אפוא בתקנון בכל ביקור שלך באתר. אם תמשיך להשתמש באתר לאחר ששינינו או עדכנו תנאי שימוש אלה, פירוש הדבר כי אתה מסכים גם לתנאי השימוש החדשים.
10.3. תנאי שימוש אלה וכל התנאים הנוספים אשר מתפרסמים באתר מהווים ביחד את ההסכם השלם בין ברקום לבינך בנוגע לשימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו. מחדל של ברקום לעמוד על ביצוע הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה לא ישפיע על זכותה המלאה לדרוש את הביצוע בכל זמן, לאחר מכן; וויתור של ברקום על הפרה לפי הסכם זה לא יהווה ויתור על ההוראה עצמה. על מנת שלויתור של ברקום יהיה תוקף, חייב הויתור להיעשות בכתב.
10.4. חרגה ברקום מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את ברקום לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
10.5. אם תפיץ תוכן או תוסיף הערות באמצעות האתר, אזי אתה מעניק לברקום את הזכות לערוך, להעתיק, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות ולפרסם תוכן זה בכל צורה ובכל מדיום בהתאם לבחירתה של ברקום. כמו כן, אתה האחראי הבלעדי והנושא היחיד בחבות בקשר לכל פעילויותיך אתר.
10.6. ברקום שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.
10.7. להלן מפורטות אחדות מבין ההפרות אשר עלולות לגרור את הפסקת הגישה שלך לאתר על ידי ברקום: העברה, פרסום, או אפשור הפצה של תוכן שאינו חוקי, מהווה לשון הרע, מזיק, מאיים, מטריד, מהווה התעללות, בעל אופי פוגע מבחינה גזעית, אתנית או דתית, וולגרי, כולל מסרים מיניים בוטים, מהווה תועבה, מוציא דיבה או מעורר התנגדות. הטרדה, איום, גרימת מבוכה או פגיעה במשתמש אחר בכל צורה בלתי ראויה. פרסום או העברה של כל חומר תוך כדי הפרה בזכויות לפרטיות או בקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. שימוש בשפה המונית או פוגעת, התחזות לאחר. אינך רשאי להתחזות למשתמש אחר או לאדם אחר כלשהו, ניסיון לקבל סיסמה של משתמש אחר, פרסום חומר לקידום מכירות או פרסומות. העלאה של וירוסים, רוגלות ותוכנות מזיקות או זדוניות אחרות. הפרעה או ניסיון להפריע לפעילות התקינה של האתר. ברקום שומרת על זכותה להוציא תכנים מהאתר בכל זמן, ובכלל זה, כל תוכן המפר אמות מידה אלה. ברקום אינה אחראית לכל חומר מעורר התנגדות שתתקל בו בשעת השימוש באתר.
10.8. אתה מסכים כי עם השלמת הרישום, או בקשר לשימוש בשירותים מסוימים, אתה תקבל מידע שקשור בברקום. מידע זה יימסר לך באמצעות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS ו/או באמצעים אחרים, לפי המידע הרשום שלך. לפי העניין, אתה תהיה אחראי לכל חיוב או תשלום לפי תוכנית השירות האלחוטי שלך בקשר לקבלת תקשורות הנוגעות לשירותים שתשתמש בהם, או המותרים בדרך אחרת. לגבי מידע שאינו קשר לשירות, תינתן לך הזדמנות להפסיק לקבל מסרים אלה.
10.9. התוכן הנכלל באתר זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או טעויות דפוס. ברקום שומרת על זכותה לעדכן את התוכן לפי הנחוץ על מנת לתקן שגיאות אלה ללא הודעה.
10.10. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י ברקום.
10.11. רישומי המחשב של ברקום בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.12

הנך מאשר כי לא ניתן לבצע רכישה במחיר 0 שקלים כתוצאה מתקלת שידור או כל תקלה נוספת אחרת באתר בזאת בכפוף לאישור קריאת תקנון הרכישה באתר ברקום. רכישת מוצר בהנחה ניתנן אך ורק באישור חברה ברקום מפעיל האתר בפורמט קופון או הנחה מוסכמת מראש .

10.13 בגלישה באתר או בעת רכישה באתר הינך מקבל ומאשר קבלת מסרים ואינפורמציה , בינהם גם מסרים פרסומיים ושיווקיים מעת חברת ברקום שיווק והפצה או מי מטעמה אשר מפעילה את שירות המסרים. הינך רשאי להסיר את עצמך מרשימת הדיוור למסרים בכל אימייל ומסר שתקבל.

ט.ל.ח

barcom logo