fbpx

תקנון הגרלת "אתגר הסאונד" בפייסבוק

הגדרות

  1. מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
    "הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע "סט רמקולים JBL  45 מ"מ "
    "משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה , חבר בעמוד הפייסבוק של CARDO  ישראל
    1. עורכת ההגרלה – חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ- יבואנית קארדו בישראל


החל מיום 14.07.19 ועד יום 26.07.19 (להלן: "תקופת המבצע"), נערך בדף הפייסבוק "cardo Israel" הגרלה העונה לשם "אתגר הסאונד "

1.2  הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת:https://www.facebook.com/legal/terms.

2.  הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתו, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  3. יובהר כי המשתתף נדרש ללחוץ "לייק לדף קארדו ישראל" ולעלות תמונה של עצמו ביחד עם המוצר סט רמקולים 45 מ"מ של קארדו באחת מחנויות האופנועים המורשות של חברת ברקום – יבואנית קארדו בישראל  כמו גם לתייג את החנות בה נמצא.

 4.  משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.

5.  ההגרלה תבוצע על ידי מנהל הדף מטעם ברקום – יבואנית קארדו בישראל  והזוכה יפורסם לא יאוחר מ-72 שעות לאחר סיום מועד המבצע (לא כולל ימי שישי שבת)

6.  נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.

7.  הודעה פרטית תישלח לזוכה. על הזוכה לשלוח צילום ת.ז לאימות הזכייה  לא יאוחר מ-48 לאחר פניית הדף בהודעה פרטית.

8.  לזוכה אפשרות איסוף הפרס ממשרדי ברקום שיווק והפצה אשר נמצאים בבילו סנטר בלבד! בימים א-ה 08:30-1700 בתיאום מראש במספר 1-700-704-700

9.  על הזוכה יהיה לממש את זכייתו לא יאוחר מ-45 יום לאחר סיום ההגרלה.

10.  תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

  11. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, הוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.

12.  המשתתפים והזוכים נותנים בזאת אישור לחברת ברקום לפרסם את שמם ותמונתם במידה ויזכו ולא תהה להן כל תלונה או בקשה מחברת ברקום

13.  עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 15. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

16.  היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום ת.ז

17. בני משפחת מנהלי הדף, בעלי חנויות אופנועים, עובדי ברקום ובני משפחותיהם אינם יכולים לזכות בפרס.

 18. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

19.  תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.